การดูแลทางสังคม

แม่ชีเทเรซาได้กล่าวไว้ว่า “อย่าให้ผู้ที่มาหาท่านกลับไปโดยปราศจากสิ่งที่ดี และเป็นสุข” บริษัทฟู่เซิ่งได้มีส่วนนานกว่า 60 ปี ในไต้หวัน ด้านการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูหลังภัยพิบัติทางธรรมชาติ และแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

สนับสนุนกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

มูลนิธิเกรทฟูลได้ให้ความช่วยเหลือดังต่อไปนี้:

 • สวัสดิการเด็ก: หนังสือพิมพ์ในแหล่งการศึกษา, เงินอุดหนุนสำหรับเด็กที่ด้อยโอกาส, สนับสนุนรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ
 • สวัสดิการเยาวชน: การสนับสนุนสิทธิเยาวชน,การพัฒนาอาชีพ, เสริมประสบการณ์การทำงาน, การสอนเสริมทางวิชาการ, อบรมอาสาสมัคร และหลักสูตรการศึกษาเชิงประสบการณ์เพื่อการพัฒนาศักยภาพ และบุคลิกภาพ
 • สวัสดิการสตรี: ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และทักษะความรู้แก่ผู้อพยพใหม่ / คู่สมรสชาวต่างชาติ, ผู้หญิงที่ด้อยโอกาส และครอบครัวที่มีฐานะยากจน
 • สวัสดิการผู้สูงอายุ: ด้วยแนวคิด "Happy Grey Age"มุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้สูงอายุ เช่นการบริการอาบน้ำ, การพยาบาล, การจัดส่งอาหาร และความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้าน เป็นต้น
 • สวัสดิการผู้พิการ: ที่บ้าน หรือในชุมชน และสถาบันดูแล, บริการฟื้นฟูชีวิต, บริการสนับสนุน, การจัดการคดี,การฟื้นฟูอาชีพ และฝึกอบรมสำหรับผู้พิการ

การบริจาคเพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติครั้งใหญ่

 • ช่วยบรรเทาภัยพิบัติจากพายุไซโคลน Nepartak ในปี ค.ศ.2016
 • ร่วมกับธนาคารอาหารท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือด้านอาหารในกรณีฉุกเฉิน

กิจกรรมอื่น ๆ

 • จัดงาน "สาธิตระบบการประหยัดพลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซในปี 2009" ให้กับองค์กรที่มีขนาดเล็ก และขนาดกลางของกระทรวงเศรษฐกิจ โดยการใช้นวัตกรรม และให้คำปรึกษาในระบบธุรกิจ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของบริษัท

สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

บริษัท มีการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จนกลายเป็นสิ่งสำคัญในกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท องค์กรควรปฏิบัติตามความรับผิดชอบ และภาระผูกพันในการเผชิญหน้ากับความท้าทายด้านวิกฤตพลังงานที่ทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฟู่เซิ่งได้ยืนอยู่บนเวทีนี้มานานกว่า 60 ปี และเราคือผู้ชนะ แม้ในขณะที่แสวงหาความเป็นเลิศ เราก็ยังคงภารกิจในการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วย

การผลิตสีเขียว

บริษัท มีความมุ่งมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม และการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลก ความพยายามที่จะทุ่มเทในการสร้างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดีขึ้นในระหว่างการผลิตเครื่องอัดอากาศ และคอมเพรสเซอร์ทำความเย็น ให้โลกใบนี้ยังคงความสวยงาม และสมบูรณ์ เพื่อคนรุ่นต่อไป นี่คือเหตุผลที่ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานที่ผลิตโดย บริษัท ฟู่เซิ่ง ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบจากอุตสาหกรรม

การลดก๊าซคาร์บอนในองค์กร

 • ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานทั่วทั้งโรงงาน
 • การใช้ภาชนะอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในร้านอาหารของพนักงาน
 • การแยกขยะ / ของเสียจากอาหาร, ปิดไฟในช่วงพักกลางวัน และปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ต่ำกว่า 26 องศา

แวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตร

บริษัทมีพนักงานประมาณ 2,500 คนทั่วโลก โดยเราเชื่อมั่นว่า "พนักงานเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของบริษัท " เรามีนโยบายการจัดหาพนักงาน คือ "จัดจ้างจากท้องถิ่น และทำงานในท้องถิ่น" กว่า 90% ของพนักงานเป็นพนักงานที่จ้างในท้องถิ่น เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เราสัญญาว่าจะตอบแทนพนักงานด้วยสวัสดิการที่ดี, เงินเดือน, สภาพแวดล้อมการทำงานที่มั่นคง และระบบการจัดการที่เชื่อถือได้ โดยทั้งหมดนี้เป็นรากฐานวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นด้านสวัสดิภาพของพนักงาน.

สร้างโอกาสในการทำงาน

 • เพิ่มความร่วมมือกับอุตสาหกรรม – มหาวิทยาลัยในด้านการวิจัย และพัฒนา
 • มีส่วนร่วมในโปรแกรมการจ้างงานของรัฐบาล และให้โอกาสในการฝึกงานของนักศึกษา
 • ผลักดันการเติบโตของผู้ผลิตรายย่อย และเพิ่มโอกาสในการจ้างงาน
 • ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาวิชาชีพเพื่อจัดหาโอกาสในการจ้างงานให้กับนักศึกษาวิชาชีพ

สภาพแวดล้อมการทำงานที่เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ

 • ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานด้วยความเคารพ และไม่เลือกปฏิบัติ
 • ร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อส่งเสริมนโยบายการจ้างงานสำหรับคนพิการ ปัจจุบันมีการจ้างงานผู้พิการ1% ของพนักงานทั้งหมด เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในการพัฒนาตนเอง และในการสร้างชีวิตที่มั่นคง

Cookies:

We use cookies to optimize this website and continuously update it according to your needs. Please click on “Cookies” for detailed information on the use of cookies on this website. If you click “OK”, cookies will be activated. If you do not want cookies to be activated, you can opt out here . The settings can be changed at any time under “Cookies”.