แนวทางการบริหารคุณภาพ

 • 1

  วัตถุดิบ

 • 2

  กระบวนการผลิต

 • 3

  ผลิตภัณฑ์

 • 4

  กิจกรรม

 • 5

  สิ่งอำนวยความสะดวก

 • 6

  บริการ

 • 7

  การกำจัดของเสีย

ระบบการจัดการคุณภาพ

ระบบการจัดการคุณภาพของบริษัท ได้ยึดตามมาตรฐานสากลของระบบการจัดการ ISO9001 มีการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับ บริษัทได้จัดทำเอกสาร และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ตามนโยบายมาตรฐานด้านคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกค้า
วัสดุและกระบวนการต่างๆ (รวมถึงวัตถุดิบ, กระบวนการผลิต, ผลิตภัณฑ์, กิจกรรม,สิ่งอำนวยความสะดวก, บริการ และการกำจัดของเสีย) สามารถจัดการและควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคลากร และทรัพย์สิน สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดจะได้รับการแก้ไข เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานโดยรวมที่ดีขึ้น และเพื่อการปรับปรุงต่อไป

บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการฝึกอบรมนักพัฒนา R & D รวมกับข้อดีของยุคข้อมูลข่าวสาร ทำให้บริษัทมีนวัตกรรม และหน่วยงาน R & D ที่มีความสามารถซึ่งเป็นมืออาชีพ และมีทักษะทางเทคนิคสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและการแข่งขันสูงในตลาดคอมเพรสเซอร์ทั่วโลก บริษัทต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการปรับปรุงระบบการผลิตใหม่อย่างต่อเนื่อง, ลดระยะเวลาการจัดส่ง , ลดต้นทุนการผลิต และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนองด้านการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ บริษัทเชื่อว่าคุณภาพสินค้าที่ดี จะนำมาซึ่งคุณค่า และการยอมรับอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

การควบคุมกระบวนการผลิต

การกำหนดมาตรฐานการจัดการคุณภาพสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต ครอบคลุมทุกขั้นตอน โดยสามารถระบุรายการที่ต้องการตรวจสอบมาตรฐานได้อย่างแม่นยำ, ควบคุมความถี่ และวิธีการบันทึกค่าข้อมูล การตรวจสอบระหว่างการผลิตในขั้นต้น และขั้นกลาง จะสุ่มตรวจสินค้า และในขั้นสุดท้ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพช่วยผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ind_images/quality/quality-1.jpg ind_images/quality/quality-2.jpg ind_images/quality/quality-3.jpg ind_images/quality/quality-4.jpg ind_images/quality/quality-5.jpg ind_images/quality/quality-6.jpg

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพผลิตภัณฑ์ , เวลาในการจัดส่ง, ราคา, บริการหลังการขาย และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้เป็นฐานสำหรับการปรับปรุงในอนาคตของบริษัท เพื่อจะบรรลุเป้าหมายความพึงพอใจของลูกค้า 100%

การติดตามความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการบันทึกคำถามทางโทรศัพท์ในระบบออนไลน์ และการกรอกแบบสอบถาม การจัดการข้อมูล (จากการตอบสนองของลูกค้า) , การวิเคราะห์ทางสถิติ, การมอบของขวัญ, และการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริการลูกค้าโดยการติดตามผลเพื่อให้บรรลุความพึงพอใจมากขึ้น

Cookies:

We use cookies to optimize this website and continuously update it according to your needs. Please click on “Cookies” for detailed information on the use of cookies on this website. If you click “OK”, cookies will be activated. If you do not want cookies to be activated, you can opt out here . The settings can be changed at any time under “Cookies”.