Liang Chen Lee
Chief Executive Officer

นายหลี่ เลี่ยงเจิน ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และผู้จัดการทั่วไปของบริษัทฟู่เซิ่ง ท่านเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฟู่เซิ่ง ตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 โดยเริ่มจากตำแหน่งผู้จัดการแผนกสายการผลิต และต่อมาเป็นผู้จัดการฝ่ายการผลิต, ฝ่ายการเงิน และการบริหาร และผู้จัดการฝ่ายขาย ท่านมีความรู้ และคุ้นเคยกับทุกแผนกของบริษัทเป็นอย่างดี ในปี ค.ศ.2000 ท่านได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้จัดการทั่วไป เนื่องด้วยผลงานที่โดดเด่น เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และได้ช่วยนำบริษัทผ่านพ้นวิกฤตทางการเงิน ในปีค.ศ.2010 เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการ ซึ่งในขณะนั้นสาขาของฟู่เซิ่งยังคงมีเพียงในทวีปเอเชีย และสหรัฐอเมริกา ในปีค.ศ.

2012 ได้ซื้อกิจการของบริษัท ALMiG Kompressoren GmbH ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องอัดอากาศของเยอรมัน ทำให้ฟู่เซิ่งสามารถขยายกิจการไปทั่วยุโรป

Flora Huang
Chief Operating Officer

นางสาวหวง หยุนเหวิน ได้เข้าทำงานกับบริษัทฟู่เซิ่ง ในปี ค.ศ.2016 ในตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัท ก่อนร่วมงานกับบริษัทฟู่เซิ่ง ในปีค.ศ. 1996 ท่านได้รับปริญญาบริหารธุรกิจจาก Bowie State University และได้รับใบอนุญาตให้ใช้ CPA ของสหรัฐฯในปีค.ศ. 1997 จากนั้นท่านเริ่มทำงานให้กับอัลฟาเน็ตเวิร์คส์ในตำแหน่งรองประธาน ท่านได้นำทีมนักลงทุนตลอดจน แผนกการเงิน, แผนกบัญชี และแผนกภาษีอากร จากประสบการณ์ ยี่สิบปีของการทำงานทั้งใน และต่างประเทศ ท่านได้พัฒนารูปแบบการบริหารแบบ "open approach" ด้วยประสบการณ์ด้านการเงินที่ยาวนาน ทำให้ท่านมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินทุนของ บริษัท และผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น ท่านสามารถปรับปรุงผลการดำเนินธุรกิจได้โดยการสร้างความร่วมมือข้ามสายงานเพื่อเพิ่มผลกำไรและประสิทธิภาพของบริษัท และในปีค.ศ.2016 ท่านได้ตัดสินใจเข้าทำงานกับบริษัทฟู่เซิ่งในตำแหน่งปัจจุบัน ในเวลาว่าง ท่านชอบใช้เวลากับลูกสาว

Mr. Juang
Chief Financial Officer

นายจวง ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไปในเขตประเทศจีน ท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทางทะเล จาก Massachusetts Maritime Academy และระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Maastricht School of Management

ในปีค.ศ.1991 ท่านได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลบริษัทสาขา ของฟู่เซิ่ง ครอบคลุมสาขาที่ไต้หวัน จีน, อเมริกา, บราซิล และเวียดนาม และต่อมาในปีค.ศ.2012 ท่านก็ได้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของบริษัท รับผิดชอบดูแลฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ และฝ่ายจัดซื้อของบริษัท

ในปีค.ศ.2018 นายจวงได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไปรับผิดชอบบริหารงานในสาขาประเทศจีน

Dong-Ping He
Chief Technology Officer

นายเหอ ตงผิง ได้เข้ารับตำแหน่งในกลุ่มบริษัทฟู่เซิ่ง ตั้งแต่ปีค.ศ.1995 ซึ่งเป็นเวลากว่า 26 ปี ท่านได้เห็นพัฒนาการของฟู่เซิ่งในตลาดเครื่องอัดอากาศ ที่ประเทศจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว ตลอดกว่า20 ปีท่านได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในหลายตำแหน่ง ทั้งด้านการผลิตเครื่องอัดอากาศ และด้านการจัดการคุณภาพสินค้า ท่านยังมีผลงานที่โดดเด่นในฟู่เซิ่งสาขาปักกิ่ง โดยการขยายตลาด และทำยอดขายได้บรรลุเป้าหมาย ปัจจุบัน ท่านยังเป็นผู้นำทีมวิจัย และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตลาดภูมิภาค

นายเหอ ในฐานะกลุ่มผู้บริหารหลักของกลุ่มฟู่เซิ่งได้ทุ่มเทตัวเองให้กับการเป็นผู้นำทั้งด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนกลยุทธ์การผลิต การควบคุมคุณภาพที่ยอดเยี่ยม และการขายที่มุ่งเน้นลูกค้าในตลาดประเทศจีน ด้วยลักษณะความเป็นผู้นำที่เข้มงวด มีความรอบคอบ และเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ท่านจึงเป็นที่นับถือ และเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา

Cookies:

We use cookies to optimize this website and continuously update it according to your needs. Please click on “Cookies” for detailed information on the use of cookies on this website. If you click “OK”, cookies will be activated. If you do not want cookies to be activated, you can opt out here . The settings can be changed at any time under “Cookies”.