นโยบายคุณภาพ

มุ่งมั่นที่จะประกันคุณภาพเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ตอบสนองลูกค้าด้วยคุณภาพและการบริการ

นโยบายด้านพลังงาน

  • ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับเกี่ยวกับพลังงาน และกระตือรือร้นในการอนุรักษ์พลังงาน
  • สนับสนุนการจัดหาพลังงานที่ออกแบบมา เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์สีเขียว
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านพลังงาน
  • ใช้ระบบการจัดการพลังงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

  • ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
  • ลดการใช้พลังงานระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • ให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยเพื่อลดมลภาวะ และเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน
  • ป้องกันโรคที่เกิดขึ้นใหม่ และแสดงให้เห็นถึงการจัดการความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

Cookies:

We use cookies to optimize this website and continuously update it according to your needs. Please click on “Cookies” for detailed information on the use of cookies on this website. If you click “OK”, cookies will be activated. If you do not want cookies to be activated, you can opt out here . The settings can be changed at any time under “Cookies”.