Chính sách chất lượng

Đảm bảo chất lượng, nâng cao sự hài lòng của khách hàng, chất lượng và dịch vụ để đáp ứng khách hàng

Chính sách tiết kiệm năng lượng

  • Tuân thủ các luật và quy định về năng lượng, và tích cực thúc đẩy bảo tồn năng lượng.
  • Hỗ trợ mua sắm năng lượng được thiết kế để củng cố hình ảnh tích cực của các sản phẩm xanh.
  • Tiếp tục cải thiện hiệu suất năng lượng hiệu quả để đạt được mục tiêu năng lượng.
  • Thực hiện các hệ thống quản lý năng lượng để giảm phát thải khí nhà kính.

Chính sách môi trường, sức khỏe và an toàn

  • Tuân thủ luật và quy định về sức khỏe và an toàn lao động để tối ưu hóa môi trường làm việc.
  • Giảm thiểu tiêu thụ năng lượng trong quá trình sản xuất để giảm phát thải khí nhà kính.
  • Thường xuyên giáo dục nhân viên về sức khỏe và an toàn lao động để giảm thiểu ô nhiễm và tối ưu hóa an toàn công việc.
  • Ngăn ngừa các bệnh nghề nghiệp mới nổi và thể hiện sự quản lý thích hợp về an toàn môi trường.

Cookies:

We use cookies to optimize this website and continuously update it according to your needs. Please click on “Cookies” for detailed information on the use of cookies on this website. If you click “OK”, cookies will be activated. If you do not want cookies to be activated, you can opt out here . The settings can be changed at any time under “Cookies”.